Hưỡng dẫn cấu hình Nginx làm Reserver proxy server cho Webserver Apache

Lưu ý : Mình đang Demo trên 2 con server riêng biệt đều là CentOs7

Webser Apache : 192.168.48.132
Nginx proxy server : 192.168.48.133

Cài đặt webserver apache và virtual host trên centOs 7

Mình sẽ không làm lại nữa,mọi người có thể xem chi tiết ở đây cách cấu hình webserver apache

Thêm NameVirtualHost *:80 vào dòng cuối cùng ở file httpd.conf để kích hoạt virtual hotst trên webser apache

# vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

Cấu hình virtual host trên Apache

# vi /etc/httpd/conf.d/vhost56.conf

Copi và dán vào như sau:


<VirtualHost *:80>
        ServerName vhost56.apache
        ServerAlias www.vhost56.apache
       DocumentRoot /var/www/html/web56/
        ErrorLog logs/web56_log
       ScriptAlias /cgi-bin/ "/var/www/cgi-bin/"
    <Directory "/var/www/html/web56">
           Options +Indexes +FollowSymLinks +ExecCGI
           AddHandler php56-fcgi .php
            Action php56-fcgi /cgi-bin/php56.fcgi
            AllowOverride All
            Order allow,deny
           Allow from All
    </Directory>
       RewriteEngine on
</VirtualHost>

Khởi động lại dịch vụ

# systemctl restart httpd

Cài đặt nginx proxy server trên CentOs 7

Để cài phiên bản mới nhất của Nginx ta làm như sau

# vi  /etc/yum.repos.d/nginx.repo 

Sau đó dán vào file đoạn code :

[nginx]
name=nginx repo
baseurl=http://nginx.org/packages/centos/$releasever/$basearch/
gpgcheck=0
enabled=1

Cài đặt Nginx Server

# yum install nginx

Kiểm tra version

# nginx -v
nginx version: nginx/1.14.2

 
server {
listen 80 default_server;
listen [::]:80 default_server;
server_name nginxproxy.centos7;
proxy_redirect off;
proxy_set_header
X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header
X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header Host $http_host;
location / {
proxy_pass http://192.168.48.132/; }
}

Khởi động lại dịch vụ và kiểm tra kết quả

# systemctl restart nginx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *