Phương pháp backup database,lên lịch và đồng bộ hóa qua server linux/window khác

Tạo file script trên CentOs 7

Tạo folder chứa file script

# mkdir /etc/backup/backuptest

tạo file script

# vi /etc/backup/backup.sh

Dán vào đoạn code sau:

#cript daily backup MYSQL
date=$(date +"%d-%b-%Y")
dest=/etc/backup/backuptest/
mysqldump -u root [email protected] test | gzip > /etc/backup/backuptest/date +"%Y-%m-%d"_test.sql.gz

Lệnh này chạy backup hằng ngày. thay user root = user của bạn,thay password user( -p[email protected]) đằng sau chữ “p”. Thay đường dẫn bạn muốn backup và đổi tên file sau khi backup ( _test.sql.gz) sau dấu ” _ “

Phân quyền thực thi cho file script

# chmod +x /etc/backup/backup.sh

Chạy file script

#/etc/bachkup/backup.sh

Kiểm tra lại dung lượng file backup để chắc chắn là không bị lỗi xảy ra

# du -ah /etc/backup/backuptest/2019-02-21_test.sql.gz
4.0K /etc/backup/backuptest/2019-02-21_test.sql.gz

Vì file backup database này không có gì hết chỉ hiển thị là 4K ( có 1 số trường hợp lỗi là 0K )

Cài đặt Cygwin để giả lập môi trường linux trên window server 2012

Lưu ý : Nên down bộ source về trước rồi sau đó cài đặt sau, sẽ tiết kiệm thời gian hơn.

Cài JDK

Trước khi cài Crygwin chúng ta cần phải cài JDK trước link tải ở đây

Tải Source Cygwin

Tải ở đây và chọn bản phù hợp cho window

tải source Cygwin từng bước theo hình dưới

Chọn nguồn để download source Cygwin
Click Next
Cick Finish

Cài Đặt Cygwin từ source tải về

Mở lại file setup-x86_64.exe lúc nãy để cài đặt source đã tải về

Click vào dấu tam giác ngược và chọn install–> next

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *